Dutch Snail Products

Escargots, een heerlijke smakelijke delicatesse

Impressum

 

 

Dutch Snail Products 
 

KVK Nummer: 12061892

BTW-nummer: NL 815640201B01 Algemene Voorwaarde

1 Algemeen

1.0 Dutchsnailcaviar.com en Dutchsnailproducts.com zijn handelsnamen van VOF Kreutzer-Wassenbergh, geregistreerd onder nummer 12061892 bij de Nederlandse kamer van Koophandel.

1.1 Op alle handelingen die door dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com

1.2 De algemene voorwaarden zijn voor alle bezoekers van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com zichtbaar via de link in de website

1.3 De algemene voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt

1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling

1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing

1.6 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door een koeriersbedrijf/post.nl

 

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief 6% BTW, exclusief verzendkosten.

2.2 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is niet verantwoordelijk voor tik-, zet en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door DSP Kreutzer worden aangepast.

2.3 Voor het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per mail een oderbevestiging ven dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com

 

3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com en consument.

3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de site dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd.

3.3 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig

3.4 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren.

Wanneer de betaling door ons is ontvangen, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk.

4 Verzendkosten

4.1 Verzendkosten worden gecommuniceerd via de webshop en zijn verschillend per land, ook het gewicht van de totale bestelling zal de kosten voor verzending bepalen.

 

5 Beëindigen

5.1 Bestellingen kunnen binnen 6 uur, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

5.3 Indien de koper niet binnen 6 uur een bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig.

 

6 Levering

6.1 Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden.

6.2 Als artikelen een lagere levertijd dan 3 werkdagen nodig hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

6.3 Indien artikelen niet leverbaar zullen zijn, zal dit per e-mail of via de site dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com medegedeeld worden.

6.4 Alle in onze webwinkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

6.5 Onder werkdagen verstaat dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com maandag tm vrijdag, Zon- en  feestdagen zijn geen werkdagen.

6.6 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.7 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit de productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6.8 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

6.9 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com

 

7 Ontbinding

7.1 Op basis van de wet is dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 4 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.

7.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van één werkdag, beginnend op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.

7.3 De koper is ertoe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van één werkdag na aflevering, melding hiervan te doen bij dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com via web@dutchsnailproducts.com en/of claudia-marcel@home.nl met vermelding van het bestelnummer.

 

8 Annulering van de bestelling

8.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 6 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.

8.2 Echter dient de koper dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen aan claudia-marcel@home.nl

8.3 Nadat dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.

8.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan doet dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com binnen 30 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

 

9 Afkoelingsperiode

9.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft de koper het recht de artikelen binnen één werkdag na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als de koper voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien: * artikelen geopend of gebroken cq beschadigd zijn, * de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, * er sprake is van vermissing van de originele verpakking/etiketten. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Niet franco en rembourszendingen worden door dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com nimmer geaccepteerd.

9.2 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com) is beschadigd.

9.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijden is of anderszins voor  risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal dutchsnailcaviar de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com heeft het recht om de weerdevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.4 Indien artikelen worden geretourneerd moet de klant zelf de kosten voor de verzending betalen om het pakket te retourneren.

 

10 Garantie

10.1 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via de e-mail web@dutchsnailproducts.com of telefoonnummer 0031(0)615295362

 

11 Aansprakelijkheid

11.1 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan €1000.- in totaal. dutchsnailcaviar is niet aansprakelijk voor de niet-permanenten beschikbaarheid van het domein dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com en voor technische of elektronische fouten van de online aanbiedingen.

 

12 Niet-toerekenbare tekortkomingen

12.1 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van de leveranciers en/pf fabrikanten van dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.2 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

12.3 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

12.5 Dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

13 Gedeeltelijke ongeldigheid

13.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

13.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk- gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

 

14 Klachten en vragen

14.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com via email: web@dutchsnailproducts.com en/of claudia-marcel@home.nl  of door te bellen naar 0031(0)615295362.

14.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 48 uur behandeld. (maximaal 2 werkdagen)

14.3 Klachten worden doorgaans binnen één werkdag behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

 

15 Privacy

15.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door dutchsnailproducts.com & dutchsnailcaviar.com gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en/of bezorging van de bestelling.